ជំនាញអាជីវកម្មជាក់ស្តែង - ការកសាង និងការរីកចម្រើន

Management
នៅក្នុងពិភពអាជីវកម្មខ្នាតតូច ការរីកចម្រើនអាចមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការស្ថិតនៅយូរអង្វែង — និងអំពីរូបភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នក។ បើទោះជាការមិនចំណេញមិនខាត(ការទល់ដើម) ឬទទួលបានប្រាក់ចំណេញតិចតួចនៅក្នុងថ្ងៃដំបូងអាចត្រូវបានរំពឹងទុកក៏ដោយ ក៏លោកអ្នកត្រូវស្វែងរកយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់កំណើននិងកសាងអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកឱ្យទទួលបានផលចំណេញកាន់តែច្រើនដែរ។
Business Stage Start Up
Duration 65 នាទី
Language/s English

នៅក្នុងពិភពអាជីវកម្មខ្នាតតូច ការរីកចម្រើនអាចមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការស្ថិតនៅយូរអង្វែង — និងអំពីរូបភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នក។ បើទោះជាការមិនចំណេញមិនខាត(ការទល់ដើម) ឬទទួលបានប្រាក់ចំណេញតិចតួចនៅក្នុងថ្ងៃដំបូងអាចត្រូវបានរំពឹងទុកក៏ដោយ ក៏លោកអ្នកត្រូវស្វែងរកយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់កំណើននិងកសាងអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកឱ្យទទួលបានផលចំណេញកាន់តែច្រើនដែរ។

 

 

Provided By
Visa Inc. is the world’s leader in digital payments. Our mission is to connect the world through the most innovative, reliable and secure payment network - enabling individuals, businesses and economies to thrive.