ជំនាញអាជីវកម្មជាក់ស្តង - ម៉ាស៊ីនគិតលេខ

Management
ស្វែងរកព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុរបស់អាជីវកម្មលោកអ្នកដោយប្រើឧបករណ៍ដ៏មានឥទ្ធិពលទាំងនេះសម្រាប់វាយតម្លៃជម្រើសហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នក។
Business Stage Start Up
Duration 30 នាទី
Language/s English

ស្វែងរកព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុរបស់អាជីវកម្មលោកអ្នកដោយប្រើឧបករណ៍ដ៏មានឥទ្ធិពលទាំងនេះសម្រាប់វាយតម្លៃជម្រើសហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នក។

Provided By
Visa Inc. is the world’s leader in digital payments. Our mission is to connect the world through the most innovative, reliable and secure payment network - enabling individuals, businesses and economies to thrive.