ជំនាញអាជីវកម្មជាក់ស្តែង - ការចាប់ផ្ដើម

Management
ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មជា​ជួយធ្វើឲ្យ​កម្រិតសកម្មអន្តរជាតិបច្ចុប្បន្នកើន។ អាជីវកម្មតូច មានការបង្កើតបានច្រើនក្នុងតំបន់អន្តរជាតិ។ នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតែឯងសំរាប់ប្រទេសអាមេរិកនៅតែមានចំនុចច្រើនចំពោះការគ្រប់គ្រងសកម្មអន្តរជាតិរបស់ប្រទេស។ ប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនុចច្រើនមកពីអាសីុសេរីបែបបច្ចុប្បន្ន។ ប្រសិនបើអ្នកមានគំរូអាជីវកម្មអ្នក ត្រូវតែយល់ឱ្យច្បាស់លាស់លោះនិងយល់ឱ្យច្បាស់ក្នុងការចាប់ផ្តើម គាំទ្រ ប្រើប្រាស់និងផ្ដល់ជូនដល់អ្នកម្នាក់
Business Stage Start Up
Duration 75 នាទី
Language/s English

ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មតូចអាចមានបកប្រែក្នុងសកម្មអន្តរជាតិលើការគ្រប់គ្រងសកម្មអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសទាំងអស់។ នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតែឯងអាជីវកម្មតូចមានបន្ទាប់ពីចំនុចច្រើនក្នុងសកម្មអន្តរជាតិ។ នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអាមេរិក វាបានបង្កើតបានចំនុចច្រើនចំពោះការគ្រប់គ្រងសកម្មអន្តរជាតិ។ ប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចំនុចច្រើនមកពីអាសីុសេរីបែបបច្ចុប្បន្ន។ ប្រសិនបើអ្នកមានគំរូអាជីវកម្មអ្នក ត្រូវតែយល់ឱ្យច្បាស់លាស់លោះនិងយល់ឱ្យច្បាស់ក្នុងការចាប់

Provided By
Visa Inc. is the world’s leader in digital payments. Our mission is to connect the world through the most innovative, reliable and secure payment network - enabling individuals, businesses and economies to thrive.