ជំនាញអាជីវកម្មជាក់ស្តង - សទ្ទានុក្រមវាក្យសព្ទ

Management
តាមរយៈការយល់ដឹងអំពីលក្ខខណ្ឌអាជីវកម្មទូទៅទាំងនេះ ម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចអាចរៀបចំខ្លួនបានប្រសើរជាងមុនដើម្បីគ្រប់គ្រងកិច្ចការអាជីវកម្ម ស្វែងយល់ពីការអនុវត្តល្អបំផុត និងកសាងអនាគតហិរញ្ញវត្ថុដ៏រឹងមាំសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេ។
Business Stage Start Up
Duration 15 នាទី
Language/s English

តាមរយៈការយល់ដឹងអំពីលក្ខខណ្ឌអាជីវកម្មទូទៅទាំងនេះ ម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចអាចរៀបចំខ្លួនបានប្រសើរជាងមុនដើម្បីគ្រប់គ្រងកិច្ចការអាជីវកម្ម ស្វែងយល់ពីការអនុវត្តល្អបំផុត និងកសាងអនាគតហិរញ្ញវត្ថុដ៏រឹងមាំសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេ។

Provided By
Visa Inc. is the world’s leader in digital payments. Our mission is to connect the world through the most innovative, reliable and secure payment network - enabling individuals, businesses and economies to thrive.