ជំនាញអាជីវកម្មជាក់ស្តែង - ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម

Management
ម្ចាស់អាជីវកម្មថ្មី ឬសូម្បីពួកគាត់មានបទពិសោធន៍ក្តី អាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការរៀនសូត្របន្ថែមអំពីការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម។ មិនថា លោកអ្នកចង់បំផុសគំនិតបុគ្គលិករបស់លោកអ្នក លើកកម្ពស់អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក ឬបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់លោកអ្នកនោះទេ វាតែងតែមានកិច្ចការច្រើនទៀតដែលត្រូវរៀនសូត្របន្ថែម។ ការបន្តការសិក្សារបស់លោកអ្នកក៏អាចជួយលោកអ្នកឱ្យឈានមុខគេនៅពេលមានការកែប្រែច្បាប់ ដូចជាបទប្បញ្ញត្តិថ្មីដែលប៉ះពាល់ដល់ឧស្សាហកម្មអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកជាដើម ហើយស្វែងយល់អំពីវិធីសាស្ត្រដែលល្អប្រសើរជាងមុនដើម្បីដំណើរការអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។ ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
Business Stage Start Up
Duration 100 នាទី
Language/s English

ម្ចាស់អាជីវកម្មថ្មី ឬសូម្បីពួកគាត់មានបទពិសោធន៍ក្តី អាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការរៀនសូត្របន្ថែមអំពីការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម។ មិនថា លោកអ្នកចង់បំផុសគំនិតបុគ្គលិករបស់លោកអ្នក លើកកម្ពស់អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក ឬបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់លោកអ្នកនោះទេ វាតែងតែមានកិច្ចការច្រើនទៀតដែលត្រូវរៀនសូត្របន្ថែម។ ការបន្តការសិក្សារបស់លោកអ្នកក៏អាចជួយលោកអ្នកឱ្យឈានមុខគេនៅពេលមានការកែប្រែច្បាប់ ដូចជាបទប្បញ្ញត្តិថ្មីដែលប៉ះពាល់ដល់ឧស្សាហកម្មអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកជាដើម ហើយស្វែងយល់អំពីវិធីសាស្ត្រដែលល្អប្រសើរជាងមុនដើម្បីដំណើរការអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។ ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

Provided By
Visa Inc. is the world’s leader in digital payments. Our mission is to connect the world through the most innovative, reliable and secure payment network - enabling individuals, businesses and economies to thrive.