ជំនាញអាជីវកម្មជាក់ស្តែង- គំរូអាជីវកម្ម

Management
គំរូខាងសត្ោម្អាចត្រូវបានសត្បីសែីម្បសី្វីោរតាម្ដ្ឋននិងពាករែ៍ អំពីសជាគជ័យកនុងអាជីវកម្មរបត់សោកអនក។តូម្បំសពញទិននន័យ និងព័រ៌ម្គនអំពីអាជីវកម្មតាល់ខ្លួនរបត់សោកអនកសៅកនុងគំរូសនេះ។សោកអនកក៏អាចពិនិរយសម្ីលខ្លឹម្សារគំរូស្ែលបានផ្សែល់ជូនខាងសត្ោម្ សែីម្បស្តវង ី យល់អំពីរសបៀបស្ែលត្រូវបំសពញកនុងទត្ម្ង់ទំង សនេះ។
Business Stage Start Up
Duration 10 នាទី
Language/s English

គំរូខាងសត្ោម្អាចត្រូវបានសត្បីសែីម្បសី្វីោរតាម្ដ្ឋននិងពាករែ៍ អំពីសជាគជ័យកនុងអាជីវកម្មរបត់សោកអនក។តូម្បំសពញទិននន័យ និងព័រ៌ម្គនអំពីអាជីវកម្មតាល់ខ្លួនរបត់សោកអនកសៅកនុងគំរូសនេះ។សោកអនកក៏អាចពិនិរយសម្ីលខ្លឹម្សារគំរូស្ែលបានផ្សែល់ជូនខាងសត្ោម្ សែីម្បស្តវង ី យល់អំពីរសបៀបស្ែលត្រូវបំសពញកនុងទត្ម្ង់ទំង សនេះ។

Provided By
Visa Inc. is the world’s leader in digital payments. Our mission is to connect the world through the most innovative, reliable and secure payment network - enabling individuals, businesses and economies to thrive.